ፖለቲካዊ ቅነያት ሃገረ ኤርትራ

ድሕሪ ምኽታም ውዕል ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ፡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ካብቲ ዝነበረ ኣይሰላም ኣይዂናት ተናጊፎም ሰላማዊ ናብርኦም ብተዛማዲ ኣብ ምምራሕ ይርከቡ።

ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ንውሽጣዊ ዜናታ ሃገር ብተዛማዲ ካብቲ ናይ ኤርትራ ብዝሓሸ መልክዑ የቃልሕኦ ኣለዋ። ስርዓት ህግደፍ ከምኣመሉ ቆሎ ጥጥቆ ዝትሕዝትኡ እንተዘይኮይኑ እቲ ሓቐኛ ሓበሬታ ክህብ ኣይረአን ዘሎ። እዚ ብናይ ሓደ ሰብ ርእሲ ዝንቀሳቐስ ትካል እንትርፎ ፕሮፓጋንዳዊ ዝትሕዝትኡ ካልእ ትርጉም ዘለዎ ዜናታት ከቕርብ ኣይተዓደለን።

ስርዓት ህግደፍ፡ ከም መሳመሲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ወያነን ኣመሪካን ፕሮፓጋንዳዊ ዜናታቱ ናብ ጓሓፍ ካብ ዝድርበ ኣዋርሕ ኣእቑጺሩ ይርከብ። መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ካብቲ ባዕሉ ዝጀመሮ ዂናት ብትኣምር መውጽኢ ረኺቡ ሕጂ ድማ ካልእ ድራማ ኣብ ምውዳድ እዩ ዝርከብ። ሕሉፍ ሓሊፉ ንወዱ ኣብርሃም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ናይ ስትራተጂካዊ ስነዳን ምምሕዳርን መዝነት ኣሰኪሙ ስልጣን ወራስ ዓራት ኣብ ምልምማድ ይርከብ። እቲ ካብ ኩሉ ዝገርም ነዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታት ቅድሚ ምጅማሩ፡ ካብ ከባቢ 2000 ዓም ጀሚሩ ጽልዋን ስልጣንን ዝነበሮም ተጋደልቲ በብሓደ ብምድስካልን ብምእሳርን ሙሉእ ብሙሉእ ስልጣኑ ከድልድል እዩ ጸኒሑ።

ድሕሪ ምንቅስቓስ ጉጅለ 15፡ ኢሳያስ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ነቶም ነባራትን ምኩራትን ዝነበሩ ሓለፍቲ ጨናፍር ከምበዓል ተስፋይ ቀለታ ሓላፊ ፕረስ፡ መስፍን ሓላፊ ጨንፈር ኣገልግሎት ዜና፡ ኣስመሮም ገረዝግሄር ሓላፊ ረድዮ ካልኦትን ናብ ቤት ጽሕፈት ህግደፍን ሃኮሰአን ብምቕያር ኣብ ሰድያታት ተደርብዮም ከምዝውዕሉ ገይርዎም ይርከብ። ቀንዲ ዕላማ ናዚ ተግባርዚ ድማ እቲ ብተዛማዲ ሰንሰለታዊ ምምሕዳር ዝነበሮ መንግስቲ፡ በጣጢስካ ብምድርባይ ኢሳያስ ዝቖጻጸሮ ሓደስቲ ምእዙዛት ምምልማል እዩ።

ኢሳያስ፡ ብጸቕጢ ኣመሪካ፡ ስዑዲ ዓረብን ዒማራትን ተደፊኡ ከይፈተወ ናብ ናይ ውዕል ሰላም ከምዝኣተወ ድሒሮም ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታት ይገልጹ። ኣማኻሪ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድያ ልኡል ሳልማን፡ ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ ዋዕላ ከምዝሓበሮ፡ ናይ ኣመሪካ ኮነ ቻይና ከምኡውን ካልኦት ርእሰ ሃያላን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝገብርኦ ዘለዋ ምንቅስቓስ ብፍላይ ድማ ናይ ቻይና ዓብላሊት ኮይና ምውጻእ ስግኣት ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍርቓን ዓብይ ሻቕሎት ኣብ ልዕሊ ስዑድያን ካልኦት ሓገራት ወሽመጥን ስግኣት ፈጢሩለን ይርከብ። በዚ ድማ ስዑድያን ዒማራትን ከም ስትራተጂ ንየመን ተቖጻጺረን ኣብቲ ዞባ ሓደ ዓቢ ናይ ወፍሪ ማእከል ንምምስራትን ነዚ መደባት ንምትግባር ድማ እቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ዂናት ክቆጻጸረኦን ነዚ ንምቁጽጻር ድማ ዕሱባት ወታሃደራት ብፐትሮ ዶላር ክዕደጉ ካብ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ጅቡቲ ሶማልያ መደባት ተሓንጺጹ ምህላዉ እቲ ኣማኻሪ ወራሲ ዓራት ገሊጹ ኣሎ።

ከምዝፍለጥ፡ ኣብ 1995 ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኮንጎ፡ ንስርዓት ካቢላ ናብ ስልጣን ንምምጻእ ካብ ኪሳንጋኒ ክሳብ ኪንሻሳ ኣብ ዝተኻየደ ዂናት ሃሊቆም እዮም። እቲ መስርሕ ድማ ብሚስጥር ተዓቂቡ እቶም ተጋደልቲ ድማ ብዘይ ወረ ኣዋያት ኣብኡ ተደብዮም ተሪፎም። ብድሕሪኡውን እንተኾነ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሱዳን ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየዶ ዂናት መብዛሕትኦም ኣባላት 5ይ ዙርያ ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትተወዲኦም እዮም። ብስም ሓሙሻይ መስርዕ ኣሳቢብካ ካልእን ምኽንያታትን ፈጢርካ ተኸተልቲ ምስልማና ንዝኾኑ ዜጋታትና መንቑሕቛታ ንዝነበሮም ዜጋታትና ኣጥፊኡ እዩ። እዚ ንኽትኣምኖ ዘጸግም ፍጻመታት ብዘይካ እቶም ዝወዓልዎ ካልእ ክሰምዕ ዘጠራጥርውን እዩ። ኮይኑ ግና ዝወዓለ ይንገርካ ከምዝበሃል መብዛሕትኦም ኣብ ከባቢ ባርካ ዝነበሮ ነዚ ስርሒትዚ ዘካይዱ ዝነበሩ ገለ ብዕድል ዝተረፉ ኣባላት 5ይ ዙርያ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ።

ንሕና ኤርትራውያን ኤርትራ ክውን ንምግባርን ህላውነታ ንምዕቃብን ማእለያ ዘይብሉ ህይወትን ንብረትን ከፊልና። ሕጂ ኸ ናበይ?

ህላውነት ኤርትራ ኤርትራውነትን ክቕጽል እንተድኣ ኮይኑ፡ ኤርትራ ናይ ተጋዳላይ፡ ኤርትራ ናይ ተማሃራይ፡ ኤርትራ ናይ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኤርትራ ናይ ሲቪል ኤርትራ ናይ ገባር፡ ኤርትራ ናይ ሸቃላይ፡ ኤርትራ ናይ ምሑር ኮታስ ኤርትራ ናይ ደቀባት ኤርትራ እያ። ፖለቲካ ካልእ እዩ መሬት ዓደቦ ናይ ኩሉ ወደባት እዩ። ፖለቲካ ክሰርሑ ዝደልዩ ፖለቲካ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮ እንተ እታ መሬት ግን ዋና ኣለዋ። እዛ መሬትዚኣ ቀደም ኔራ ሎሚ ኣላ ጽባሕውን ክትቕጽል እያ። ህግደፍ ሰልፊ እዩ ህግደፍ ሃገር ኣይኮነን ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክልን እዩ።

 

 

ጻዊዒት ስላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ

ነቲ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ ዝተበገሰ ህዝባዊ ምልዕዓል ንምድጋፍን፡ ነቲ ስርዓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዝገበሮ ዘሎ ግፍዒ ንምግላጽን ኩለን ኤርትራውያን ብሓባር ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ፡ ንዓርቢ ዕለት 10 ሕዳር 2017 ሰዓት 7.00 ናይ ንግሆ ኣብ ከባቢ ገነት ሆቴል (ሜክሲኮ) መዃኑ ብኣኽብሮት ንሕብር።

ኣዳላዊ ኮሚቴ ሰላማዊ ሰልፊ