ዕላል ተጋዳላይ ሰራዊት ሕድሪ ምስ ኣደና ሞሞና!

መእተዊ፦ ኣብ እዚ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ኣንጻር ውልቀ ምልኪ ሙሉእ ግዜአን ወፍየን ካብ ዝቃለሳ ኣደታት ሓንቲ እያ፡፡ ብዓውታ ካብ ዘድምጻ ኣንጻር ጭቆናን ምልክን ብምኳና፡ ዳርጋ ኩሉ ደላዪ ለውጢ ህዘቢ ኤርትራ እንተስ ብቀረባ ኣብ ቦታ ትግባረ ቃልሲ እንተስ ብሩሑቕ ብምሳኹቲ  youtube ን Paltalk ን ፈላጢኣ ቡዙሕ እዩ፡፡ ወረ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ጥራሕ ዘይኮነስ  ረዓዲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ውን ብትብዓታን መትከላን ከም ዝፈልጣ ሩዱእ እዩ፡፡ ኣነ ክኣ ዕድለኛ ኮይነ  ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ብድምጻ ዝፈልጣ ዝነበርኩ፡ ብኣካል ንኽፈልጣ ዕድል ረኺበስ፡ እንሆ  ምስኣ ዘዕለልኩዎ ሓጺር ዕላል  ናብ ኣንበብቲ የካፍል፡፡  ሰናይ ንባብ  ንኩሉኹም !!

 ሓታቲ፤- ዝኸበርኪ ኣደን ብጸይትን ደለይቲ ፍትሒ!! መጀመርታ  ምሳኺ ንምዕላል ኣብ ዝሓተትኩኺ ብኩፉት ልቢ መርሓባ ኢልኪ ስለ ዘፍቀድክለይ  ብስም፡ እቲ ብጽሓይን ንፋስን እንደተሸልበበ ዝናብን ኣሳሓይታን ኣብ ነብሱ እንዳ ኣጻሓየ፡  ጉዑዞ ሓርነትና ኩዉን ንምግባር ዝምርሽ ዘሎ ሰራዊት ሕድሪ የቐንየለይ፡፡

ሞሞና፤-  ኣነ ዉን የቐንየለይ ብሽም ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ፡፡

ሓታቲ፤-  መጀመሪ ዕላል ክትኮነና፡  ከም ዕድሚኣ ሙሉእ ንናጽነትን ሓርነትን  ዝተቓለስኪ  መጠን፡ ተዕልልና ነገር ይህሉ እዩ?

ሞሞና፤-›መሊኡ እወ ኣሎ!! ኣብ ስደት ዘሎ ይኹን  ኣብ ዉሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ በዚ ሎሚ እዋን እፎይ ኢሉ ዝሓድር የለን ክበሃል ይክኣል፡ እቲ ምኽንት የማን ጸጋም ዘይብሉ ብሰንኪ ኣብ ሃገርና ዘሎ ገባቲ ምልካዊ ስርዓት እዩ፡፡ ብዋጋ መስዋእቲ ጀጋኑ፡ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተረኽበት ሃገር ኣብ መወዳእትኡ  ናይ ዉሑዳት ክትከውን ከነፍቅድ የብልናን፡፡ እዛ  ቡዙሓት ኣዝዮም ቡዙሓት፡  መንእሰያት ኤርትራ ኣወዳቶም  ኣዋልዶም ነዚ ቃልሲ እዚ ንምዕዋት፡  ክብርቲ  ዘይትምለስ ሂወቶም ወፍዮም  ዝሓለፉላ ሃገር ብምኳና እንኮርዓላ ምኳንና ንኹሉ ብሩህ ይመስለኒ፡፡ እዚ ዘይከሓድ ሓቂ  ሂወቶም ከም ዝብጅዉ ዝገበሮም  ሉዑል ፍቕሪ ሃገርን  ፍቕሪ ህዝቢን፡  ሰላም ንኽሰፍን ራህዋ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንኽህሉ ደኣ እምብር ዘዝጎበዘ ንኽስደድ ፈቐዶ ባሕርታትን ምድረበዳታትን  ብኣልማማ  ብሕሰም ክጠፍእ ኣይኮነን፡፡ ክፋእ ናይ ሲናይ ሕሰም ከኸውን ዜግኦም፡ ፈቐዶ መዓስከራት ስደተኛታት  ኢትዮጵያ ክድርበዩ ስድራቤታቶም፡  ኣሎ ዝበሃል  ኣደራዕ  ኣብ ሱዳንን  ኣብ መላእ ዓለምን ተበታቲኑ ንኽተርፍ ሕብረሰብና ኣይኮኑን ተሰዊኦም፡፡ መስዋእቶም  ሙሉእ  ቅሳነት ተረኺቡዎ  ክሓርስ ዝደሊ ሓሪሱ ዝነብረሉ ሃዋሁ፡ ክሽቅል ዝደሊ ሸቂሉ ዝነብረሉ  ዕድል፡ ክነግድ ዝደሊ  ናይ ምንጋድ ጡጡሕ ዕድል ንኽህሉ፡ እዮም  መተካእታ ዘይብላ ሂወቶም በጃ ብምቕራብ ሓሊፎም፡፡ መርኣያ ኩቡር መስዋእቶም ኽኣ ከም እዚ  ሕጂ፡ ኣብ ሕብረተሰብ  ኤርትራ  እንታይ ዓይነት ኩነታት  ክኸውንን ክህሉን  ኔርዎ እንተበልና፡  መናእሰያትና  ኣብ ክንዲ  ናብ ስደት ዝጓርት  ዕጫ ዘጋጥሞም፡ ምስ ናይ ዓለም  ምዕባለ  ብብልጽግናን  ቴክኖሎጂን  ፍልስፍናን ዝስጉም ሂወት ክምርሑ ምተገብአ፡፡ ስድራ ቤት ስዉኣት ሃገርና  ዘሐብን ምዕባለ  ሃገርና ርእዮም  ክደዓዓሱን  ክጸናንዑን ምተገብአ፡፡ ብሕጊ እትምራሕ  ዓዲ ዲሞከራስን ፍትሕን እትስመ  ሃገር ክንውንን ምተገብአ፡፡ እዚ ኩሉ  ገድልን ምስዋእትን ተሰጊሩ  ሓሳብ ልብና ክሰምረልና ካብ ዘይከኣለ ግን!  ሕጂ’ውን  ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ-ብፍላይ ክኣ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ክንዲ ናብ ዘይ ሕብረተሰብካን ባህለኻን ዝወስድ  መገዲ ስደት መሪጽካ  ሓደገኛ ጉዑዞ ፈተና ሂወት ምድረ-በዳን  ዉቅያኖሳትን ባሕርን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ሂወት ብምእታው፡ ኣደዳ ኩሉ ሽቑረራ ትኸውን፡  ዋላውን ስደት ሰሊጡካ ኣብ ዓዲ ጓኖት እንተ ኣተኻ፡ ስደት ስደት ስለ ዝኾነ፡ እፎይ ኢልካ ትነብረሉ ሂወት ኣይኮነን እሞ፡ ገጥ ኢልካ ክብርኻ ንምምላስ ክትቃለስ ኣለካ፡፡

መንእሰይ ብፍላይ ክቃለስን ኣንጻር ጭቆንኡ ደው ክብል ኣለዎን ክብለካ ከለኹ፡ ክቃለስ ስለ ዘለዎን ስለ ዝግበኦን እዩ፡፡ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ክኣ እዛ ብኩቡር ዋጋ መስዋእቲ ዝተረኽበት ሃገር ህዝባ ዝበታተኑላ ሃገር ተባሂላ ክትግለጽ እንከላ መስዋእቲ ዋጋ ኣይተረኽቦነ ማለት እዩ፡፡ ዋጋ ዝህልዎ እቲ መስዋእቲ ጻማ ክርከቦ ከሎ ኣብ ህዝቢ ጥራሕ እዩ፡፡

እምበኣርከስ ኩልና ኢደይ- ኢድካ ኢልና በብዓቕምና ንሓርነትና ክንቃለስ ኣሎና፡፡ ንቃልሲ ሓርነትና ክኣ ክንላማመነሉ ዘይኮነ ዘለና ግዴታና ምኳኑ ክንርዳእ ኣሎና፡፡ መሰልና ውን እዩ፡፡ ወለድኻ ዝወደቕሉ፡ መዛኑኻ ዝተኸፈሎ፡ ቡዙሓት ካብ መቕርብን መተዓቢትን ዝመንጠለካ ዕላማ ክግበት እንዳረኣኻ ስቕ ኢልካ ክትዕዘብ ብመሰረቱ ዝወሓጠልካ ኣይኮነን እሞ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ይኹን  ኣብ ወጻኢ ዘሎ፡ ሕጂ ውን ብፍላይ መንእሰይ  ወለዶ ንቓልሲ ድሉውን ዉፉይን ኮይኑ ነዚ ዘሎ ዘይ ህዝባዊ ስርዓት ካብ ሱሩ ክእለ  ኣለዎ ዝብል ሪኢቶ እዩ ዘለኒ፡፡

  ሓታቲ፤-   እስከ ነዚ ዓቢ መቃለሲ ምኽንያትና፡ ዓወቱ ንምቅልጣፍ እንታይ ዓይነት ሜላ ቃልሲ ክንጥቀም ኣሎና ትብሊ?

ሞሞና፤- እዚ ዓይነት ቃልሲ ተጠቀም ኢለ ናብ ሓደ ኣንፈት ቃልሲ ጥራሕ ከም ዝጥምት ዝመክር ዘረባ የብለይን፡ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ወገናቱ ድኹም ዝኾነ ዲክታቶራዊ ስርዓት ስለ ዝኾነ ጸላኢና፡ ብኡ መንጽር ክኣ ቃልስና ብኹሉ ዓይነት  ክኸውን ስለ ዝግባእ፡በዚ መሰረት ዓይነታት ቃልስና በቢንጥፈታቱ ተጓዒዙ ንሓደ ሩኡይ ሽግር ንምውጋድ ክከውን ኣልዎ፡፡ ነዚ ቃልሲ እዚ ንምዕዋት ዝቃለሳ ደምበታት ተቓዉሞ ክኣ ምስ ቡዙሕ ድኻማተን ዋላ ይኹና እምበር ኣለዋ፡፡ እዚ ንቓልሲ ክለዓዓል ኣለዎ ዝብሎ ዘለኹ ይኹን ተላዒሉ ዘሎ መንእሰይ ክኣ ኣብ ክንዲ ሀ››››..ኢሉ ሓዱሽ ውድብ ይኹን ምንቅስቓስ ክምስርት ህርድግ ዝብል ኣብ ዉሽጠን ብምእታው ዝጎደለ መሊኡ ካብ ሕማቕን ጽቡቕን ተመኩረአን ተማሂሩ ዕዉት ቃልሲ ክመርሕ ኣለዎ፡፡ ደምበታት ተቓዉሞ ንስርዓት ህግደፍ ክኣ ፍልልያተን ኣጽቢበን ብዉሑዱ ኣብ እቲ ዘሰማምዐን መዳይ ቃልሲ ተጊሀን ብምስራሕ፡ ሕድ-ሕድ ምጽዉዋርን  ሰናይ ምሕዝነትን  ብምርኣይ፡ ናብ ሓድነት ከምጽአን ዝኽእል ነጥብታት ብምፍታሽን ጡጡሕ ናይ ቃልሲ ባይታ ንመንእሰያትና ኣብ ምፍጣርን ኣበርቲዐን ክሰርሓ  ኣለወን፡፡ ውህደት ናይ እዚ ኩሉ ንህግደፍ ባይታ ምንባር ስለ ዝኸልኦን፡ ኣብ ውሽጢ ፍልልያትና ንኽነብር ቦታ ስለ ዘይህልዎን፡ ብኣንጻሩ ናብ ምዕታር ዓወት ቃልሲ ንሓርነትና ዘብጽሓና ጎደና ብምኳኑ ክንክተሎ ዘለና እዋናዊ ጠለብ ቃልሲ እዩ፡፡

ብፍላይ ኣብ  ቀረባ ካብ ሃገርና፤  ኣብ ከም በዓል  ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ ጁቡቲ፡ ተሰዲዱ ዝነብር ዘሎ መንእሰይ ሃገርና ልዕሊ ኩሉ ውን ነቲ ወጽዓ ህዝብና ብቐረባ ዝፈልጦ ንሱ ስለ ዝኾነ ናብ ቃልሲ ብቐጥታ ብምጽንባር፡ ነዘን ኣብ ፍልልይ ጥራሕ ዝነብራ ውድባት ኣብ ውሽጠን ኣትዩ ኣንጻር ህግደፍ  ብሓድነት ክሰርሓ ጸቕጢ ፈጢሩ ምስ ዝንቀሳቐስ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓጺር ግዜ ከብቅዕ ይኽእል እዩ፡፡ዝብል እምንቶን ሪኢቶን ኣለኒ፡፡

  ሓታቲ፤- ን ኣብ ትግባረ ቃልሲ ንሓርነት ዝርከብ ሰራዊት ሕድሪ፡ ብተደጋጋሚ  ዓቐብን ቁልቁለትን ሰናጢቕኪ ኣብ ቦትኡ ትበጽሕዮ ኢኺ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዝተመላለስክዮ ኣብ  ከመይ ዝበለ ኩነታት ትረኽብዮ?

“ቁሩብ ንምምላስ ድንጉይ ስለ ዝበለትኒ፡ ነዛ ለዋህ ኣደ ደለይቲ ፍትሒ፡ ዓይነይ ካብ እቲ ዝሓናጥጠሉ ዝነበርኩ ወረቀት ኣቕኒዐ ኣተኴረ ዓይኒ ዓይና ጠሚተያ፡ ናይ ምድፍናቕ ዝመስል ወዝ ገጽ ከኣ ተዓዚበላ፡ ብድሕሪ ጻዕዳ መስትያት መነጽራ ኣስተብሂለ’ውን ኣዒንታ ንብዓት ቁጽር-ጽር ከም ዝበላ ኣስተብሂለ፡ ነዚ ዕጡቕ ሓይሊ እታ ዝቐረበት ኣባል ስድራቤቱ ምኳና ይፈልጥ ኔረ እየ፡፡ ኣብ ሊዕሊኡ ዘለዋ ተገዳስነትን ፍቕርን ልዑል እዩ፡፡ ኣብ እተን ንኽትበጽሖ ዕድል ዘይትረኽበለን ኣጋጣሚታት ተሌፎን ደዊላ ብመገዲ መስመር ማእከልነታቱ ኣቢላ  ጥዕንኡ፡ መነባብሩኡ፡ ንጥፈታቱ ተገዲሳ ትሓተሉ፡ ዝከኣላ ዘበለ ክኣ ብተግባር ላዕሊ ታሕቲ ትብለሉ ብጸይቱን ኣዲኡን እያ፡፡”

ሞሞና፤- ኣነ ነዚ ሰራዊት እዚ ኣዝየ እየ ዝናፍቖ፡ ብጣዕሚ እየ ዝናፍቆ፡ ይናፍቖ እየ በስ›››››››››››››››››› ንምንታይ እየ ዝናፍቖ ይመሰለካ! ወኒ ቃልሱ፡ ንእስነቱ፡ ተገዳስነት ኣብ ህዝባዊ ቃልሱ፡ ለውሃቱን ምክብባሩን የስተብህል እሞ፡ ድሓር ናብ ናይ ቀደም እዋን ሰውራና ብሓሳብ ይምለስ ንነብሰይ ክኣ ኣብኡ ይረኽባ፡ ናብኦም ንምብጻሕ ኣብ ዝብገሰሉ እዋን ደስ እዩ ዝብለኒ: ናብ ደረጃ ናይ ንእስነት ዕድመይ ዝተመለስኩ ኮይኑ ይስምዓኒ፡ ነገር ሓቂ ንመብዛሕትኦም ዓባየኦም  እየ ብዕድመ፡ ክኸዶም እንከለኹ ዝግበረለይ ኣቀባብላ ውን ከም ናይ ጋሻ ኣይኮነን፡ ከም ናይ መዛኑን  ቡጾትን  እምበር፡፡

ሎሚ-ሎሚ እሞ ኽኣ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ መዛንኡ ነቲ ቃልሱ እንዳ ተጸንብርዎ ይመጹ ስለ ዘለዉ ተስፋ ድሕነት ህዝብና ካብኡ እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ክኣ  እዚ ሓይሊ እዚ ብሓቂ ኣብ ዝበጻሕኩዎ እዋን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ቃልሲ መትከሉ ይኹን ሞራሉ  ክብ ኢሉ እዩ ዝጸንሓኒ፡፡ መንፈሱ ክኣ ህዱእ፡ በዚ ዘሎ ኣርሒቅካ ናይ ምስዳድ ሕማቕ ባህሪ  ኣይጽሎ፡ ብዘሎ ምክፍፋላት ውድባት ኣይግደስ ነታ ንጽርቲ ዕላምኡ ንምትግባር ነዚ ዘሎ ናይ ዓመጽ ስርዓት ፊት-ንፊት ገጢሙ ንኽስዕር ብነብሰ ተኣማማንነት ዓሪዱ ዝርከብ ትስፉው ሓይሊ እዩ፡፡ ተስፋ ይገብር ክኣ ናይ ኩለን ውድባት ሓይሊ ዕጥቂ ተዋሃሂዱ ሓደ ዓቢ ናይ ህዝቢ፡  ናይ ሕጊ ጠበቓ ዝኾነ ሓይሊ ክቐውምን ክድልድልን፡፡

   ሓታቲ፤- ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓይሊ ጎድኑን ኣባሉን ዝኾንክን  ኣዴታት ኣለኽን፡ ማዕረ-ማዕሪኡ ኽኣ ኣብ ቃልሲ ዲያስፖራ ብመሪሕ ትጥመታ ተቃለስቲ ወለዲ ኣለኽን፡፡ እስከ ሚስጢር ናይ ቃልሲ ሓይልኺ እንታይ እዩ ምበልክኒ? ማለት ኣብ ቃልሲ ምድካም: ምስልቻው ክርአ እኳ ንቡር እንተኾነ ንስኺ ግን ገና ናይ ቃልሲ ሓይልኺ ፉሕ-ፉሕ እዩ ዝብል ዘሎ፡;

ሞሞና፤- ዘይከሓድ ሽምግልና  እኳ ኣሎ እንድዩ፡፡ ኣነ ግን እቲ ወጽዓ ዘምጽኦ ናይ ቃልሲ ድሌት ኣለኒ ዓቢ ሞራል ኣብ ውሽጠይ ሒዘ እየ ክኣ ዝቃለስ፡ ዘበገሰኒ ምኽንያት ቃልሲ ኣብ ዓወት ክሳብ ዝበጽሕ ክኣ ክሳብ ዘለኹ ብሂወት ንዓማጺ ዓገብ  ምባል  ኣይገድፍን እየ፡፡ ቃልሲ ብሓጺሩ ሂወተይ እዩ፡: ቃልሲ ክጽልኣኒ ኣይክእልን እዩ ሂወቱ ዝጸልእ ሰብ ክሳብ ዘይ ሃለወ፡፡ ከማይ ዝበላ ኣዝየን ቡዙሓት ነባራት ተጋደልቲ ከም ብዓል ጽጌ(paltalk ደሃብ 20)ኢላ ትኣቱ ዝኣመሰላ  ኣብ እዚ ሕጂ እዋን ውን ኣብ ቃልሲ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብራ ኣለዋ፡፡ ቀደም ኣትሒዘን ብትብዓት ዝቃለሳ ዝነበራ እሞ ነቲ ቃልሰን ብምቕጻል  ሕጂ ውን  ሰራዊት ሕድሪ ምስ ተባህለ ብፍላይ  ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብራ ዘለዋ ኣለዋ፡፡ ከምኡ ውን ደቅና ዝኾናን ብዕድመ ኣናእሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ተቓለስቲ ምስ እቲ ኩሉ ማለኻታት ናብራ፡ ቆልዑ ምዕባይ’ዶ ክትብል ሓዳር ምእላይ  ምስ ኩሉ ተጽዕኖታት ስደት በዲሀን ናብ እዚ ቃልሲ  እንዳበረከታ ይመጻ ብምህላወን ውን እቲ ካልእ ሸነክ ንዓይ ንኽቃለስ ካብ ዘተባብዓኒ ነገር እዩ፡፡ ብተወሳኺ ውን ናይ  ዝዓበዩ ዝነኣሱ መቓልስተይ  ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ምትብባዕን ኣጆኺ ዝብል ሞራላዊ ስንቅን ካብ እቲ  ንቃልሰይ ሓይሊ ሞተረ  ምኳኑ ክገለጸልካ ይፈቱ፡፡

   ሓታቲ፤- ኣብ እዛ ናይ ሎሚ ምስ ዘለኪ ግዜ ብምግንዛብ ሓጻር ዕላልና፡ ፍሉይ ክትብልዮ ትደልዪ ብፍላይ ናብ  ደቂ ኣንስትዮ ተቓለስቲ ዘድሃበ ትብልኒ ክሰምዕ ምደለኹ፡፡

ሞሞና፤- ደቂ ኣንስትዮ ተቓለስቲ  ካብ  መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ቃልሲ እንዳ ሰሰና  ይመጻኣለዋ፡፡ እዘን ዝሳተፍኦ ዘለዋ ዝዓቕመን ይገብራ ስለ ዘለዋ ናይ ብሓቂ ክምስገና ዝግበአን እዩ፡፡ ብዝበለጸ ኣብ ዘድምዕን  ንቃልሲ ኣበርክቶ ክህልዎ ኣብ ዝኽእልን መዳይ ቃልሲ ክንዲ ዝዓቕመን ከበርክታ ብምብጋሰን  እውን ሓንቲ መዓልቲ ገድለን ዕዉት ኮይኑ ክወጽእ ምንዮተይ እዩ፡፡

ነዘን ተቓለስቲ ሰናይ ሙንየተይ ገሊጸ እምብኣር፡ ነተን ብኣስገዳድ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይፈተዋ ኣገልገልቲ ዝነበራ፡ ብስም ስግረዶብ  ኣብ  ቤት ማእሰርቲታት ዝነበራን፡  ኩሉ ሕሰም ሰሃራን ዓመጽን ሰጊረን እንከለዋ ኣጽቂጠን ዘለዋን ዝብለን  ኣሎኒ፡; ደቀየ!!  ሕን-ሕነ ዝበሃል ኣሎ;; ዝወረደክን ኣደራዕ ተቃልሓሉ፡ ንካብ መዛኑኽንን ስድራቤታትክንን ናይ  ምፍልላይ ጠንቂ ዝኾነ ነውራም ስርዓት  ህግደፍ እትኹንናሉ መድረክ  ተቃዉሞ ኣለክን እሞ ብዉሑዱ ነቲ  ኣባኽን፡ ኣብ መዛኑኽን፡ዝወረደን ዝወርድ ዘሎን ግፍዒ ብዓውታ ኮንንኦ፡፡ ነዚ ንቡር ዝበሃል ነገር ንኸይትቋደሳን ካብ ቤት ኣቦኽን ዕልል ተባሂሉ ከይምረቐልክንን፡ መንሽሮ መጻኢኽን ዝኾነ ስርዓት ኮንንኦ፡፡ ክብሪ ብምኽላእ ክብሪ ዝኸልኣክን ምኽንያት ኣስተብህላሉ፡፡ ብመሰረቱ ውን ደቂ ኣንሰትዮ ዘይብሉ ቃልሲ ፈጺሙ ክዕወት ከም ዘይክእል ኣሚንክን ኣደ ትኹን፡ መርዓት ትኹን፡ ጎርዞ ትኹን፡ ብዘይ ኣፋላላይ ኩላትና ብሓበራ ነዚ ቃልሲ ንሓርነትና ልክዕ ከም እተን ቀዳሞት ተጋደልቲ ንናጽነት ክሳብ መውጋእቲ ክሳብ መስዋእቲ ድልዉነትና ብምርኣይ፡ ናትና ኢልና ብምሓዝ ኣብ ዓወት ንኽበጽሕ ክንዲ ዝከኣለና ከነበርክተሉ ግዴታ ከም ዘለና ኣስተውዒልና ተሳትፎና ነዕዝዝ ይብለን፡፡

  ሓታቲ፤-  ብልቢ የቐንየለይ ኣደን ብጸይትን ደለይቲ ፍትሒ ሞሞና !!!

ሞሞና፤- ኣነ ውን ብስም ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ የቐንየለይ ይብለካ፡፡

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግ.ሃ.ድ.ኤ-ሕድሪ!!

ኣቕራቢ፡ ኣሰፋው ኣስመሮም (seneselomaY)

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!

ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “ዕላል ተጋዳላይ ሰራዊት ሕድሪ ምስ ኣደና ሞሞና!”

  1. ናይ ብሓቂ መሳጢ ዛንታ፡ኣሰፋው ብዘይ ምግናን፡ መወዳድርቲ ዘይብላ ኣደ ቃልስን ተቓለስትን።ዕድመን ጥዕናን ይሃባ፡
    መዘና Mother Tereza አያሞ ለውሃታ ኣመዝገብ ታሪኽ ህያው ኪኸዉን አዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *