Eritrean News|Friday, August 17, 2018

ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ደለይቲ ፍትሒ በርገን፡ 

ናይዚ ዓመት እዚ ኣህጉራዊ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ መላእ ኖርወይ፡ ንዕለት 12.03.2016 ኣብ ከተማ በርገን ብክብ ዝበለ ኣገባብ ከብዕሎኦ ዓቢ ምድላው ገይረን ኣለዋ…

Add a Comment