Eritrean News|Friday, August 17, 2018

ሕድሩ  ጽኑዕ  ልዓሉ  ቡርቱዕ  ሓግዙኒ  እምበር  ኣብሩዩኒ  ኣይወጾን ! 

እዝግዮ ዘይኮነስ መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ክንቃለስ ዝዕድመና ዘሎ ሰራዊት ሓርነትና ሰራዊት ሕድሪ ኩሉ ከባብያዊ ሃገረና እንታይ ይመስል ኣሎ ካበ ሩሑ’ቅን ቀረባን ይዕዘቦ ብምህላዉ᎓ ሕድሩ-ጽኑዕ-ልዓሉ-ቡርቱዕ-ሓግዙኒ-እምበር-ኣብሩዩኒ-ኣይወጾን

Add a Comment